Regulamin

Regulamin składania zamówień na materiały edukacyjne
pn. „Scenariusze zajęć „Wiem. Czuję… Pomagam!””
za pośrednictwem serwisu internetowego www.wiemczujepomagam.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania – za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod domeną https://wiemczujepomagam.pl – bezpłatnych scenariuszy zajęć „Wiem. Czuję… Pomagam!” dla uczniów z różnych grup wiekowych i etapów edukacyjnych oraz sposób realizacji tych zamówień.
 2. Serwis jak i możliwe do zamówienia Materiały stanowią własność Kulczyk Foundation, fundacji założonej i działającej pod prawem polskim, z siedzibą przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471002.

§ 2
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
1) Kulczyk Foundation – fundacja założona i działająca pod prawem polskim, z siedzibą przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471002;
2) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod domeną https://wiemczujepomagam.pl, którego właścicielem i administratorem jest Kulczyk Foundation;
3) Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która w ramach wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności społecznej współpracuje z dziećmi lub młodzieżą do lat 16-tu oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie na Materiały;
4) Materiały – dostępne na stronie www.wiemczujepomagam.pl scenariusze zajęć „Wiem. Czuję… Pomagam!” dla uczniów z różnych grup wiekowych i etapów edukacyjnych tj.:
a) scenariusze zajęć „Wiem. Czuję… Pomagam!” dla grupy wiekowej 3-6,
b) scenariusze zajęć „Wiem. Czuję… Pomagam!” dla grupy wiekowej 6-9,
c) scenariusze zajęć „Wiem. Czuję… Pomagam!” dla grupy wiekowej 9-12,
d) scenariusze zajęć „Wiem. Czuję… Pomagam!” dla grupy wiekowej 10-12,
e) scenariusze zajęć „Wiem. Czuję… Pomagam!” dla grupy wiekowej 13-15,
f) scenariusze zajęć „Wiem. Czuję… Pomagam!” dla grupy wiekowej 13-16;
g) scenariusze zajęć „Wiem. Czuję… Pomagam!” dla grupy wiekowej 15+;
5) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Kulczyk Foundation skompletuje zamówienie złożone przez Zamawiającego za pośrednictwem Serwisu oraz nada przesyłkę na za pośrednictwem Poczta Polska S.A.; do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się przebiegu przesyłki pocztowej.
6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
7) Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, złożone za pośrednictwem Serwisu, określające: konkretny scenariusz zajęć „Wiem. Czuję… Pomagam! (o ile w chwili składania zamówienia znajdują się w zasobach Kulczyk Foundation), miejsce dostarczenia Materiałów oraz dane Zamawiającego, stanowiące złożenie Kulczyk Foundation przez Zamawiającego oferty nabycia pod tytułem darmym:
a) jednego egzemplarza wybranego scenariusza, będącego przedmiotem zamówienia – w przypadku zamówienia indywidualnego, tj. przez osobę, która składa zamówienie we własnym imieniu i na swoją rzecz;
b) od trzech do pięciu egzemplarzy wybranego scenariusza, będącego przedmiotem zamówienia – w przypadku zamówienia na rzecz danej placówki.
8) Zamówienie preorder – oświadczenie woli Zamawiającego, złożone za pośrednictwem Serwisu, określające: konkretny scenariusz zajęć „Wiem. Czuję… Pomagam!, który dopiero przyszłości znajdzie się w ofercie Kulczyk Foundation, przez co w chwili składania zamówienia w Serwisie Kulczyk Foundation nie jest w jego posiadaniu; złożenie zamówienia pre-order możliwe jest wyłącznie na wyraźne wprowadzenie takiej funkcjonalności w Serwisie poprzez dodanie opcji kliknij w „ZAMAWIAM PREODER” i wiąże się z gwarancją otrzymania w pierwszej kolejności zamówionego Materiału, jednak z dłuższym okresem oczekiwania na realizację zamówienia, o czym mowa w § 5 ust. 4 pkt 2 Regulaminu; zamówienie preorder również stanowi złożenie Kulczyk Foundation przez Zamawiającego oferty nabycia pod tytułem darmym:
a) jednego egzemplarza wybranego scenariusza, będącego przedmiotem zamówienia – w przypadku zamówienia indywidualnego, tj. przez osobę, która składa zamówienie we własnym imieniu i na swoją rzecz;
b) od trzech do pięciu egzemplarzy wybranego scenariusza, będącego przedmiotem zamówienia – w przypadku zamówienia na rzecz danej placówki.
9) Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – to formuła tekstowa, wynikająca z obowiązku informacyjnego jaki zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”) spoczywa na Kulczyk Foundation (jako Administratorze danych) wobec Zamawiającego w związku ze zbieraniem danych osobowych bezpośrednio od Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3
Warunki techniczne do złożenia zamówienia

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym do składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2) posiadanie przeglądarki internetowej:
  a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
  3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie, Kulczyk Foundation podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez sieć Internet. Kulczyk Foundation zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych za pośrednictwem Serwisu.

§ 4
Składanie zamówień

 1. Zamawiający może zostać obdarowany wybranymi przez siebie Materiałami znajdującymi się w zasobach Kulczyk Foundation przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu za pośrednictwem Serwisu.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest:
  1) zapoznanie się i zaakceptowanie przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu, co Zamawiający potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia,
  2) zapoznanie się przez Zamawiającego z Klauzulą informacyjną, co Zamawiający potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia.
 3. Brak akceptacji przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia lub niezapoznanie się z Klauzulą informacyjną uniemożliwia skorzystanie z możliwości uzyskania Materiałów za pośrednictwem Serwisu.
 4. Elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Zamawiającego jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
 5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Serwisu www.wiemczujepomagam.pl wybrać Materiały, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamów/Zamów preorder”.
 6. W formularzu Zamówienia obligatoryjnie należy wskazać:
  1) imię i nazwisko oraz adres Zamawiającego, adres poczty elektronicznej (adres e- mail) Zamawiającego;
  2) a jeżeli Materiały zostały zamówione dla danej placówki to: imię i nazwisko Zamawiającego, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), pełna nazwa placówki i jej adres;
 7. Materiały zamówione w Serwisie będą dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
 8. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu kliknięcia w przycisk „Zamów/Zamów preorder”, Zamawiający ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie rodzaju Materiałów oraz danych podanych w formularzu zamówienia.
 9. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przez Zamawiającego przycisku „Zamów/Zamów preorder”.
 10. Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia zostanie niezwłocznie wysłana przez Kulczyk Foundation wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Zamawiającego wiadomości elektronicznej od Kulczyk Foundation z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa darowizny pomiędzy Zamawiającym a Kulczyk Foundation. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Zamawiającemu wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci:
  1) niniejszego Regulaminu,
  2) Klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych,
 11. Świadczenie przez Kulczyk Foundation usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Zamawiającemu składania zamówień na Materiały oferowane przez Kulczyk Foundation za pośrednictwem Serwisu jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Kulczyk Foundation albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Zamawiającego składania zamówienia za pośrednictwem Serwisu.
 12. Zamawiający, który złożył Zamówienie ma prawo anulować zamówienie do momentu nadania przez Kulczyk Foundation przesyłki zamówionych Materiałów do Zamawiającego na Poczcie Polskiej S.A. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia powinno zostać wysłane na adres e-mail edukacja@kulczykfoundation.org.pl

§ 5
Realizacja zamówień, sposób dostarczenia zamówionych Materiałów

 1. Zamówione Materiały są wysyłane do miejsca wskazanego w zamówieniu za pośrednictwem Poczta Polska S.A. w formie zwykłej przesyłki.
 2. Kulczyk Foundation pokrywa koszt wysyłki Materiałów. Kulczyk Foundation nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie, utratę, zniszczenie bądź zgubienie przesyłki i zaistnienie jednej z tych okoliczności nie wymusza na Kulczyk Foundation dokonanie ponownej przesyłki.
 3. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że czas realizacji Zamówień uzależniony jest od zebrania odpowiedniej ich liczby przez Kulczyk Foundation, stąd też wysyłka Materiałów nie następuje niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 4. Kulczyk Foundation dołoży starań aby czas oczekiwania na przesyłkę Materiałów nie przekroczył:
  1) przy Zamówieniu zwykłym – 30 dni, licząc od dnia dokonania Zamówienia, natomiast
  2) przy Zamówieniu preorder – 30 dni, licząc od dnia, w którym Materiały te znalazły się w faktycznym posiadaniu Kulczyk Foundation.
 5. Zamawiający korzystający z Serwisu jest zobowiązany do korzystania z Serwisu oraz zamówionych Materiałów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 6
Newsletter

 1. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Kulczyk Foundation. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Zamawiających, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o nowych materiałach możliwych do bezpłatnego Zamówienia za pośrednictwem Serwisu, odpłatnych materiałów będących własnością Kulczyk Foundation i sposobie ich nabycia, jak również wszelkich informacji o podejmowanej przez Kulczyk Foundation działalności.
 3. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 4. Zamawiający może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera poprzez kliknięcie na przycisk „Wypisz się” umieszczony w stopce każdego Newslettera bądź wysłać wiadomość e-mail na adres edukacja@kulczykfoundation.org.pl o treści „Wypisuję się z Newslettera” bez podawania jakichkolwiek przyczyn.

§ 7
Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w szczególności do logo Kulczyk Foundation, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej przysługują Kulczyk Foundation.
 2. Zamawiane przez Zamawiającego Materiały są utworami w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia.
 3. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do wszelkich treści udostępnianych w Serwisie jak i do Materiałów przekazywanych przez Kulczyk Foundation dysponuje Kulczyk Foundation.
 4. Zabronione jest bez zgody Kulczyk Foundation wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach Materiałów lub innych treści prezentowanych w Serwisie w celach innych niż edukacyjne.

§ 8
Reklamacje

 1. Zamawiającemu nie przysługuje reklamacja co do treści Materiałów.
 2. Reklamacje na działanie Serwisu oraz usługi Newslettera mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres e-mail edukacja@kulczykfoundation.org.pl w dniach roboczych w godzinach 9:00 do 17:00.
 3. W reklamacji Zamawiający powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Zamawiającym (np.: adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej).
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Kulczyk Foundation niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 5. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Zamawiającym, Kulczyk Foundation jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem https://wiemczujepomagam.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Regulamin” pod adresem https://wiemczujepomagam.pl/regulamin/.
 3. Kulczyk Foundation zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.
 4. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).