Polityka prywatności

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE.

 1. Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób postępowania z danymi osobowymi Użytkowników strony internetowej znajdującej się pod domeną wiemczujepomagam.pl (dalej jako Serwis).
 2. Serwisem zarządza Administrator. Administratorem Serwisu jest Kulczyk Foundation z siedzibą w Warszawie (00-526), ul. Krucza 24/26 (dalej jako Administrator).
 3. Serwis służy promocji Projektów, o których mowa na stronach Serwisu, znajdującego się pod adresem www.wiemczujepomagam.pl. Zgodnie z treścią Polityki Prywatności, Administrator pozostaje podmiotem zarządzającym i administrującym Serwisem od strony technicznej oraz podmiotem zarządzającym danymi i przetwarzającym te dane w celach wskazanych w treści odbieranych zgód.
 4. Użytkownikiem jest każdy podmiot odwiedzający lub przeglądający strony Serwisu lub korzystający z usług dostarczanych w ramach Serwisu.
 5. Serwis pozyskuje dane Użytkownika i informacje o jego aktywności związanej z korzystaniem z Serwisu poprzez następujące działania:
  1) Zbieranie danych dobrowolnie wprowadzanych przez Użytkownika, za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie,
  2) Poprzez wykorzystanie plików cookie (tzw. „ciasteczek”), zapisywanych w urządzeniu końcowym (komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu Użytkownika posiadającym połączenie z Internetem oraz umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, zapisywanie i przechowywanie danych),
  3) Poprzez automatyczne rejestrowanie informacji o aktywności Użytkownika, w tym poprzez gromadzenie tzw. logów serwera.

II. INFORMACJE PODANE DOBROWOLNIE.

 1. Użytkownik może przeglądać strony Serwisu anonimowo. Jednakże, skorzystanie z oferowanych w Serwisie usług, w tym w szczególności dokonanie zapisu na wzięcie udziału w organizowanym Projekcie, może już wymagać dokonania rejestracji w Portalu lub wypełnienia formularza kontaktowego i podania wymaganych w tym formularzu danych osobowych.
 2. Użytkownik podaje Administratorowi stosowne dane za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie Serwisu. Za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy zbierane są wyłącznie informacje podane przez Użytkownika dobrowolnie,.
 3. Poza informacjami określonymi powyżej, Serwis może rejestrować w sposób automatyczny informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Informacje podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych w treści odebranych przez Administratora zgód, a także w celu należytego świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą stanowiły dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”), Administrator zapewni im właściwą ochronę przewidzianą przez przepisy RODO oraz spełni wszelkie obowiązki wynikające z przepisów określających zasady przetwarzania i zabezpieczania tego rodzaju informacji.

III. INFORMACJE ZAWARTE W PLIKACH
„COOKIES”

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1) tworzenia statystyk, mających na celu ustalenie w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, a w konsekwencji dokonywanie zmian w Serwisie, służących ulepszaniu jego zawartości i jej struktury;
  2) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu nie jest niezbędne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła;
  3) ustalanie profilu preferencji Użytkownika, dzięki czemu możliwe jest dostarczanie mu dopasowanych, spersonalizowanych przekazów reklamowych przez współpracujące z Serwisem sieci reklamowe, w szczególności sieć Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania odpowiedzialnego za przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki. W tym celu powinien zapoznać się z instrukcją obsługi używanego oprogramowania lub skontaktować się z jego producentem lub dystrybutorem.
 7. Wyłączenie przez Użytkownika możliwości stosowania plików cookies może wpłynąć na ograniczenie dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu lub jego nieprawidłowe działanie.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane także przez współpracujące z Administratorem serwisy reklamowe, w szczególności przez sieć reklamową Google, do wyświetlenia reklam spersonalizowanych w oparciu o ustalone preferencje Użytkownika.

IV. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają zbieraniu i gromadzeniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do administrowania Serwisem.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1) czas nadejścia zapytania,
  2) czas wysłania odpowiedzi,
  3) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6) informacje o przeglądarce użytkownika,
  7) Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.

V. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

 1. Administrator dokłada wszelkich starań aby zebrane informacje były odpowiednio zabezpieczone przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, zmianą lub zabraniem przez osoby nieuprawnione i stosuje w tym celu właściwe środki techniczne i organizacyjne.
 2. W zakresie przetwarzania danych osobowych, Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z przepisami RODO oraz w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.
 3. Dane przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione poprzez zastosowanie m.in. następujących zabezpieczeń:
  1) kontroli dostępu;
  2) stosowanie urządzeń zabezpieczających serwer;
  3) firewall.

VI. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO jest Kulczyk Foundation z siedzibą w Warszawie (00-526), ul. Krucza 24/26, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471002.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, jest to osoba z którą Użytkownik może się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną jego danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można skontaktować się poprzez adres e – mail iod@kulczykfoundation.org.pl
 3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.
 4. W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
  1) dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko i wykonywany zawód;
  2) dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
  3) dane zbierane i przetwarzane do przeprowadzenia ewaluacji zamówionych Materiałów, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób które wyraziły dobrowolną zgodę na przetwarzanie ich danych w tym zakresie.

VII. CELE i podstawa prawna PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika podane w formularzu zamówienia będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia materiałów „Scenariusze zajęć dla grup wiekowych” na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla potrzeb ewaluacji zamówionych Materiałów (wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia), dane osobowe Użytkownika podane w formularzu zamówienia będą powierzone instytucjom, które na zlecenie Kulczyk Foundation skontaktują się z Użytkownikiem drogą mailową (na podany przez Użytkownika adres e-mail) lub drogą telefoniczną (na podany przez Użytkownika numer telefonu) celem przeprowadzenia badań i sondaży związanych z ewaluacją zamówionych Materiałów, aby poprawić ich jakość i użyteczność.
 3. Ponadto, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest:
  1) przechowywanie danych osobowych Użytkownika dla celów archiwizacyjnych, prowadzenia analiz statystycznych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa),
  2) Przechowywanie danych osobowych Użytkownika celem dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  3) prowadzenie wobec Użytkownika marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu materiałów oraz informacji związanych z działalnością Administratora, w tym poprzez wysyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail – materiałów i informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), o ile Użytkownik wyrazi dobrowolną zgodę na otrzymywanie Newslettera (wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia).
 4. Podanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, pełna nazwa, adres placówki, jeżeli materiały zostały zamówione dla tej placówki i mają zostać dostarczone na jej adres – jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych i wyrażenie zgód, o których mowa w ust. 2 lub ust. 3 pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
 5. W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w pkt 2 lub pkt 3 ppkt 3 powyżej, Użytkownikowi przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informację o cofnięciu zgody należy wysłać na adres: iod@kulczykfoundation.org.pl, przy czym możliwość cofnięcia zgody na Newsletter będzie możliwa każdorazowo przy otrzymaniu Newslettera poprzez kliknięcie w przycisk „Wypisz się z Newslettera”).
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych, konsekwencją czego jest możliwość przedstawienia zindywidualizowanych materiałów i informacji związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością. Administrator nie podejmuje jednak żadnych decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływają na osobę, której dane dotyczą.

VIII. UDOSTĘPNIENIE DANYCH INNYM PODMIOTOM.

 1. Administrator nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, chyba że będzie to niezbędne dla zrealizowania zamówionych przez Użytkownika usług lub będzie do tego zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator przewiduje powierzenie danych osobowych Użytkownika następującym kategoriom podmiotów przetwarzających w rozumieniu art. 28 RODO:
  1) świadczącym usługi informatyczne (wykonywanie zleceń związanych z funkcjonowaniem Serwisu, naprawą awarii Serwisu itp.),
  2) dostarczającym hosting (serwery na których będą gromadzone pliki i dane związane z funkcjonowaniem Serwisu),
  3) świadczącym usługi w zakresie dostarczania przesyłek i korespondencji do Zamawiających,
  4) świadczącym usługi marketingowo-reklamowe,
  5) a jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na udział w badaniach i sondażach związanych z ewaluację zamówionych Materiałów, także instytucjom świadczącym takie badania sondażowe.
 3. Powierzając dane podmiotom zewnętrznym, Administrator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty zewnętrzne należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

IX. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika niezbędne do realizacji Zamówienia do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń. Dane szczegółowe pozyskane w związku z wyrażoną zgodą na wzięcie udziału w ewaluacji Materiałów będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia badań i sondaży, a następnie zostaną zanonimizowane i będą przetwarzane wyłącznie do celów archiwizacyjnych i statystycznych. Natomiast dane przetwarzane w celach marketingowych, będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera.
 2. Administrator dopełnia wszelkich starań, aby dane takie zostały usunięte w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieuprawnione oraz by nie zostały wykorzystane w ramach dalszej działalności Serwisu.

X. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA.

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje:
  1) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  2) prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  3) prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO.
 3. Jeśli Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Dodatkowo Administrator informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika przysługuje mu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora jest uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez wskazywania jakichkolwiek powodów wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dla Administratora oznacza to zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym celu.
 6. Jeżeli Użytkownik zamierza skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień, Administrator umożliwia kontakt: za pomocą e-maila: iod@kulczykfoundation.org.pl;
 7. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika, Administrator naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

XI. KONTAKT.

 1. Użytkownik ma zapewniony kontakt z Administratorem, w tym możliwość zgłaszania zastrzeżeń, skarg, lub wniosków. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane w rozsądnym terminie.
 2. Administrator może wysyłać Użytkownikowi wiadomości związane z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Kontakt jest realizowany poprzez e-mail lub poprzez narzędzia dostarczane w ramach Serwisu.
 4. W razie pytań dotyczących zasad zachowania poufności oraz sposobu postępowania z danymi Użytkowników, prosimy o kontakt na adres e-mail: iod@kulczykfoundation.org.pl
 5. W przypadku gdy określone elementy Serwisu są obsługiwane przez podmiot trzeci lub gdy w Serwisie znajdują się odnośniki do serwisów internetowych podmiotów trzecich, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i usługi świadczone przez podmiot trzeci, w tym za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych. Sugestie, pytania, roszczenia oraz reklamacje na temat działania usług i narzędzi podmiotów trzecich, w tym zasad zachowania poufności, powinny być kierowane bezpośrednio do zarządców tych usług, czyli podmiotów trzecich.